List of active policies

Name Type User consent
eLearn Moodlen käyttöoikeussopimus | eLearn Moodle User Agreement Site policy All users

Summary

eLearn Moodlen käyttöoikeussopimus

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS OPPIMATERIAALIN KÄYTÖSTÄ

eLearn Moodle User Agreement

USER AGREEMENT FOR STUDY MATERIALS

Full policy

eLearn Moodlen käyttöoikeussopimus

 

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS OPPIMATERIAALIN KÄYTÖSTÄ

LUKEKAA HUOLELLISESTI SEURAAVAT MÄÄRÄYKSET JA EHDOT ENNEN OPETUKSEEN OSALLISTUMISTA.

TÄMÄ SOPIMUS, JOKA KOSKEE OPISKELIJAN KÄYTTÖOIKEUKSIA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TARJOAMAAN OPPIMATERIAALIIN SEKÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OIKEUTTA OPISKELIJAN VALMISTAMIIN AINEISTOIHIN (JÄLJEMPÄNÄ "SOPIMUS"), ON OIKEUDELLISESTI SITOVA SOPIMUS OPISKELIJAN JA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VÄLILLÄ.

OPISKELIJA HYVÄKSYY TÄMÄN SOPIMUKSEN JA SITOUTUU NOUDATTAMAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSIÄ JA EHTOJA KIRJAUTUMALLA MOODLE -JÄRJESTELMÄÄN.

JOS OPISKELIJA EI HALUA SITOUTUA TÄHÄN SOPIMUKSEEN, OPISKELIJAN TULEE OTTAA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYTTÄ KYSYMYKSESSÄ OLEVAN OPETUKSEN VASTUULLISEEN OPETTAJAAN ENNEN KIRJAUTUMISTAAN.

IF YOU DO NOT UNDERSTAND THIS AGREEMENT, PLEASE CONTACT YOUR MOODLE-COURSE TEACHER BEFORE LOGGING IN.


1. Opiskelijan käyttöoikeudet oppimateriaaliin

1.1 Käyttöoikeuksien rajaus

Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti Itä-Suomen yliopisto myöntää opiskelijalle korvauksetta käyttöoikeuden koulutukseen liittyvän oppimateriaalin käyttöön opiskelutarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

Opiskelija saa seuraavat käyttöoikeudet aineistoon oman opiskelunsa yhteydessä opintojakson keston ajaksi omaan käyttöönsä:

 • oikeus tallentaa aineistoa digitaalisessa muodossa tietokoneen muistiin tai digitaaliselle alustalle
 • oikeus valmistaa oppimateriaalista paperitulosteita
 • oikeus valmistaa varmuuskopioita oppimateriaalista
 • oikeus muunnella aineistoa ja oikeus yhdistellä aineistoa muuhun oppimateriaaliin
 • oikeus hyödyntää muunnelmia samalla tavoin kuin alkuperäisaineistoa
 • oikeus esittää ja näyttää aineistoa ja sen muunnelmia opiskeluun liittyvän opetuksen yhteydessä
 • oikeus saattaa aineistoa muulla tavoin opintojaksolle osallistuvien saataville siihen liittyvien tehtävien täyttämiseksi (esim. ryhmätyötilanteissa).

Oppimateriaalia ei saa hyödyntää missään muussa yhteydessä kuin opetukseen liittyvässä opiskelukäytössä ilman oikeudenhaltijan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.

Oppimateriaalia ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Tämän sopimuksen nojalla valmistettuja kopioita ei saa käyttää, levittää, esittää tai näyttää julkisesti tai muutoin saattaa yleisön saataviin.

Tämän sopimuksen mukainen käyttöoikeus ei ole siirrettävissä toiselle.

1.2 Tekijänoikeudet

Opettajan tekemän oppimateriaalin omistaa joko opettaja tai yliopisto. Näillä käyttöehdoilla ei siirretä oppimateriaalin omistusoikeutta opiskelijalle.

Opiskelijan tulee oppimateriaalia tai sen osia käyttäessään mainita oppimateriaalin tekijä ja muut oikeudenhaltijat hyvän tavan mukaisesti. Aineistoon sisällytettyjä oikeudenhaltijamerkintöjä ei saa poistaa.

2. Opiskelijan huolellisuusvelvoite

Opiskelija on velvollinen noudattamaan tässä sopimuksessa määrättyjä käyttöoikeuden rajoituksia. Opiskelijan tulee säilyttää saamaansa opintojakson kurssiavainta ja henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja/tai salasanaa huolellisesti ja huolehtia siitä, etteivät ne joudu kolmannen haltuun. Opiskelija vastaa opintojakson kurssiavaimellaan tai käyttäjätunnuksellaan ja/tai salasanallaan tapahtuvasta aineiston käytöstä.

3. Vahingonkorvausvastuu

Opiskelija vastaa kaikista mahdollisista vahingoista, joita Itä-Suomen yliopistolle aiheutuu Opiskelijan tämän sopimuksen vastaisesta oppimateriaalin käytöstä.

4. Opiskelijan valmistaman aineiston käyttö

Oppimisympäristössä opiskelijan opintosuoritus (essee, seminaarityö, oppimispäiväkirja tms.) voi olla opintojakson suljetussa oppimisympäristössä muiden opiskelijoiden nähtävissä, jos se on tarpeen opintosuorituksen vertaisarvioinnin tai vertaisoppimisen vuoksi.

5. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.

6. Hyväksyminen

Hyväksyn, että etu- ja sukunimeni näkyvät kurssiympäristön käyttöaikana kyseisen kurssin muille opiskelijoille ja opettajalle.

Hyväksyn tämän sopimuksen ehdot kirjautumalla Moodle -järjestelmään sisälle.


eLearn Moodle User Agreement

USER AGREEMENT FOR STUDY MATERIALS

PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE ATTENDING TO COURSES AT THE UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND (HEREAFTER 'UNIVERSITY')

THIS USER AGREEMENT CONCERNING CERTAIN USER RIGHTS OF THE STUDENT AND OF THE UNIVERSITY CONSTITUTES A LEGAL AND BINDING CONTRACT BETWEEN THE UNIVERSITY AND THE STUDENT.

BY ACCEPTING THIS USER AGREEMENT AND BY REGISTERING AS A STUDENT AT THE UNIVERSITY, THE USER IS OBLIGED TO COMPLY WITH THE PROVISIONS HEREINAFTER.

IF THE STUDENT DOES NOT WANT TO ENTER TO THIS AGREEMENT, THE STUDENT WILL INTERMEDIATELY CONTACT THE RESPONSIBLE TEACHER BEFORE SIGNING UP.

1.  USER RIGHTS TO STUDY MATERIALS GRANTED TO STUDENT

1.1 SCOPE OF THE USER RIGHTS

University hereby grants Student free of charge limited rights to use teaching/educational/study materials related to courses attended by Student at the University. The user rights are granted solely for educational purposes directly related to student's coursework at the University.

Student receives the following user rights to study materials for educational purposes during the course for the Student’s own use:

 • the right to store study material in digital form in a computer or in other digital platforms
 • right to make paper copies of the material
 • right to make back-up copies of the material
 • right to modify the material and to combine it with other study material
 • right to use derivative works based on the material in same ways as the original material
 • right to display present or show study material or derivative works thereof in connection with coursework at the University
 • right to make the materials available in other ways to other participants at the same courses in order to perform tasks related to the coursework (such as group assignments)

The study material shall not be used or otherwise exploited in any other context other than study purposes related to teaching according to the University's curriculum.

Copies made under this agreement shall not be used, distributed, performed or displayed publicly or made publicly available.

The user rights granted under this agreement are non-transferable.

1.2 COPYRIGHTS

The study material is owned by the teacher or University. The copyrights or ownership to the study material are not transferred by these user rights to the Student. 

The name of the author of the materials must be mentioned in connection with the use of the study material or parts thereof in accordance with good practice. Any copyright information included in the study material shall not be removed or altered. 

2. STUDENT'S DUTY OF CARE

Student understands and acknowledges that the password and/or user code of the course given to him or her is for his or her use only and that Student is prohibited from permitting access to any third parties to the password and/or user code. Student will be responsible for all access to and use of study materials by means of the password and/or user code of the course, whether or not Student has knowledge of such access and use.

3. LIABILITY

Student is liable for any damages caused to the University by use of study materials against the terms and conditions of this agreement.

4. UNIVERSITY'S RIGHT TO USE MATERIALS CREATED BY STUDENT

In the learning environment the Student's study credit material (e.g. essay, seminar work, learning diary etc.) can be seen by other students in the closed learning environment of the course if this is necessary due to peer review or peer learning.

5. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

This Agreement shall be governed by, construed and enforced in accordance with the laws of Finland.

All disputes arising out of or in connection with this Agreement, if not amicably settled, shall be finally settled in District court of Northern Savo (in Finnish "Pohjois-Savon käräjäoikeus").

6. ACCEPTANCE

I hereby accept that my first and family name during my course(s) in Moodle, can be seen by the other students and the teacher of the course concerned.

I hereby accept the terms and conditions of this agreement by signing up to Moodle.